# Tên TTHC Mức độ cung cấp Hành động
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh 3
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 3
3 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 3
4 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 3
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
1 Cung cấp thông tin địa chính theo yêu cầu 3
Lĩnh vực: Tư pháp
1 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
1 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao và Du lịch
1 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke 3
2 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1000 đến dưới 2000 đầu sách). 3
3 Công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá” và tương đương 3
4 Công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3
5 Công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương 3
Lĩnh vực: Xây dựng
1 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3
2 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3
3 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 3
Chú ý: Nhấn vào tên thủ tục, hoặc chuỗi chức năng đăng ký tại cột thao tác để đăng ký hồ sơ.